آموزش تخصصی قوانین مالیاتی

آموزش تخصصی قوانین مالیاتی

در این  قسمت ابتدا کتابچه قانون مالیات های مستقیم و سپس کلیه فعالیت های مالیاتی مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور که ثبت های آن به صورت دستی و نرم افزاری زده شده است آموزش داده می شود.
خلاصه فعالیت های مربوط به آموزش تخصصی قوانین مالیاتی به شرح زیر می باشد:
۱ آموزش کتابچه قانون مالیات های مستقیم
۲ نحوه ثبت نام شماره اقتصادی و قوانین مربوط به آن
۳ تهیه فایل الکترونیکی مالیات بر درآمد حقوق و نحوه ارسال آن به صورت اینترنتی و قوانین مربوط به آن
۴ تهیه لیست بیمه و نحوه ارسال آن به صورت اینترنتی و قوانین مربوط به آن
۵ تهیه فایل الکترونیکی صورت معاملات فصلی (TTMS) و نحوه ارسال آن به صورت اینترنتی و قوانین مربوط به آن
۶ تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و نحوه ارسال آن به صورت اینترنتی و قوانین مربوط به آن
۷ تهیه اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی و نحوه ارسال آن به صورت اینترنتی و قوانین مربوط به آن
۸ تهیه اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک (درآمد اجاره) و نحوه ارسال آن به صورت اینترنتی و قوانین مربوط به آن.

ثبت نام