آموزش تخصصی قوانین مالیاتی

دوره آموزش تخصصی قوانین مالیاتی حسابداری

در دوره آموزشی تخصصی قوانین مالیاتی ابتدا کتابچه قانون مالیات های مستقیم و سپس کلیه فعالیت های مالیاتی مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور که ثبت های آن به صورت دستی و نرم افزاری زده شده است آموزش داده می شود.

خلاصه فعالیت های مربوط به آموزش تخصصی قوانین مالیاتی به شرح زیر می باشد:

آموزش قانون مالیات های مستقیم:
مالیات هایی هستند که به صورت مستقیم از درآمد یا دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می شود و شامل انواع زیر می باشد:
الف)مالیات بر درآمد شامل:
مالیات بر درآمد املاک: این نوع مالیات از درآمد اجاره دریافت می شود.
مالیات بر درآمد حقوق: این نوع مالیات از حقوق اشخاص حقیقی کسر می شود.
ب) مالیات بر دارای شامل:
مالیات بر ارث: مالیاتی است که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی بر اموال باقی مانده متوفی طبق قانون تعلق میگیرد.
مالیات حق تمبر: نوعی مالیات مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن یا لازم الاجرا نمودن آنها، از مودی گرفته می شود.
مالیات های غیر مستقیم: 

مالیات هایی که پرداخت کننده آن مشخص و معین نبوده و تحقق مالیات بستگی به یک قیمت از فعالیت های اقتصادی و عملیات افراد داشته و قابلیت انتقال آنها بسیار زیاد باشد و شامل موارد زیر می باشد:

 الف)مالیات بر واردات:

مالیات بر حقوق گمرکی

مالیات بر سود بازرگانی

مالیات بر حق ثبت سفارش کالا

مالیات بر واردات اتومبیل

مالیات بر ثبت

ب)مالیات بر مصرف و فروش:

مالیات بر فرآورده های فتی

مالیات بر تولید الکل طبی و بهداشتی

مالیات بر نقل انتقال اتومبیل و مالیات بر ارزش افزوده

آموزش تخصصی قوانین و مالیات
موسسه آرکا تراز مدبر با هدف اجرای دوره های آموزش حسابداری ویژه بازار کار و ارایه خدمات مالی و مالیاتی افتتاح گردیده است.
ثبت نام
تماس