تنظیم دفاتر قانونی

دفاتر قانونی به دفاتر کل 

دفاتر قانونی به دفاتر کل 

روزنامه و مشاغل گفته می شود که هر شرکت ، موسسه و یا سازمان که ملزم به پرداخت مالیات در حیطه کاری خود می باشد برای ثبت روند مالی شرکت می بایست از آن استفاده نماید تا پس از تکمیل آن به اداره مالیاتی تحویل داده شود.

چنانچه تحریر دفاتر مطابق با قوانین لازمه باشد ، محاسبه مالیات به صورت خود اظهاری صورت می گیرد ولی اگر در تحریر دفاتر ضوابط قانونی رعایت نشود، مالیات به صورت علی الراس در نظر گرفته می شود. لذا، تحریر دفاتر قانونی امری است مهم که می بایست به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

 خدمات تنظیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی با توجه به آخرین قوانین مالیاتی و بخش نامه های سازمان امور مالیاتی توسط شرکت آرکا تراز مدبر در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه ارائه می گردد.

دفاتر قانونی مندرج در ماده 6 ق.ت ( دفتر روزنامه ، دفتر کل، دفتر دارایی ، دفتر کپیه ) که تجار برای امور تجاری خود به کار می برند در صورتی که مطابق مقررات قانون تجارت تنظیم بشوند، بین تجار ، در امور تجاری سندیت دارد والا علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.( ماده 14 ق.ت)

دفاتر رسمی و قانونی 

دفتر روزنامه:

دفتر روزنامه عمومی دفتری است که کلیه معاملات و رویداد های مالی یک بنگاه اقتصادی روزانه  به ترتیب وقوع در آن ثبت می شود.

دفتر کل:

دفتر کل دفتری است که گردش تک تک حساب ها را جداگانه نشان می دهد.
پس از آنکه رویدادهای مالی در دفتر روزنامه ثبت شد مبالغ بدهکار و بستانکار هر رویداد مالی به ترتیب در ستون بدهکار و بستانکار حساب مربوط در دفتر کل نوشته می شود که به این کار، انتقال اطلاعات از دفتر روزنامه به دفتر کل می گویند.
دفاتر رسمی را باید قبل از شروع دوره مالی در سازمان امور مالیاتی پلمپ و ثبت می کنیم.

تماس