حسابرسی داخلی

تعریف حسابرسی داخلی:

حسابرسی: حسابرسی داخلی نوعی سیستم کنترلی بوده که مدیران سازمان برای مشخص شدن کیفیت هزینه کردها و عملیات های مالی و آگاهی از وضعیت مالی شرکت و دارایی ها انجام می دهند

حسابرس داخلی به لحاظ حقوقی چه کسی می تواند باشد؟

حسابرس داخلی یکی از افراد مالی و حسابداری شرکت بوده که اختیار دسترسی به همه اسناد و مدارک مالی و غیر مالی را داشته و امکان برقراری ارتباط با مدیران ارشد سازمان را هم دارد .

حسابرسی داخلی به چه علتی باید انجام شود ؟ ( هدف حسابرسی داخلی )

حسابرسی داخلی به منظور کنترل منابع مالی و انحرافات آن بایستی در سازمان انجام شود تا از بروز مشکلات مالی و اشتباهات فاحش و زبانهای ناشی از آن پیشگیری نماید .

حسابرسی داخلی در واقع وظیفه بررسی رعایات الزامی قانونی را در سازمان بر عهده دارد و اگر این الزامات انجام نشده و یا ناقص انجام شده باشند آنها را کشف و در صدد رفع آن برآیند .

حسابرسی داخلی در صورت بروز سوء استفاده های مالی آنها را شناسایی کرده و از ضررهای بیشتر پیشگیری می نماید .

حسابرسی داخلی میتواند محل هایی که منابع مالی در حال هدر رفتن هستند را شناسایی کرده و به مدیزان ازشد به منظور متوقف کردن آن گزارش دهد .

حسابرسی داخلی فقط معطوف به شناسایی انحرافات مالی نبوده و سایر انحرافات سازمان که می تواند ضرر مالی برای شرکت داشته باشد هم شناسایی میکند .

حسابرسی داخلی با حسابرسی خارج سازمانی چه تفاوتی با هم دارند ؟

حسابرس داخلی از افراد داخل سازمان می باشد اما حسابرس خارجی از موسسه خدمات مالی و حسابرسی به شرکت اعزام میشوند

حسابرسی خارجی توسط قانون الزام شده است و عدم انجام آن تخلف قانونی محسوب میشود اما در مورد حسابرس داخلی الزام قانونی وجود ندارد و توسط مدیریت سازمان برای بررسی انحرافات و رفع آن انجام میگردد .

حسابرس خارجی باید به مراجع قانونی و اعضا هیت مدیره پاسخگو باشد اما حسابرس داخلی به مدیران سازمان پاسخگو خواهد بود .

وظایف اصلی حسابرس داخلی شامل چه مواردی می تواند باشد ؟

حسابرس داخلی باید گردش مالی و حساب های بانکی سازمان را بررسی و کنترل نماید .

حسابرس داخلی باید به عملیات های مالی مربوط به بودجه و هزینه ها اشراف کافی داشته و انها را تحت کنترل داشته باشد .

حسابرس داخلی باید عملیات های مالی مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد و جزییات و نحوه پرداخت انها را به خوب شناخته و اسناد و مدارک ان را بررسی نموده و از بروز انحرافات جلوگیری کند

حسابرس داخلی باید بر تنخواه واحد های مختلف و خرید های داخلی نظارت کرده و کلیه فاکتور و اسناد خرید و هزینه کردها را مطابقت داده و صحت و درستی آنها بررسی نماید .

حسابرس داخلی باید بر فرایند انبارگردانی و جزییات ان مسلط بوده و ورود خروج کلیه اجناس و مواد و غیره را به انبار تحت کنترل اسنادی داشته باشد .

تماس