تحریر دفاتر قانونی

تحریر دفاتر قانونی دفتر روزنامه و دفتر کل چگونه است ؟

قبل از ثبت دفاتر قانونی بایستی تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی به درستی و دقیق انجام گرفته باشد .شخص ثبت کننده دفتر روزنامه و دفتر کل و سایر دفاتر قانونی باید مفهوم بدهکار و بستانکار را به خوبی بداند .

همانطور که اشاره شد قبل ثبت دفاتر باید تجزیه و تحلیل های مالی به وسیله یک حسابدار ماهر به خوبی انجام گرفته باشد چرا که حسابداری با دفتر نویسی متفاوت است و شخص حسابدار قبل از دفتر نویسی باید تجزیه تحلیل های مالی را به خوبی انجام دهد یعنی یک دفتردار که فقط مسئول دفتر نویسی است نمیتواند رویداد های مالی را تجزیه تحلیل کند و حتما همراهی یک حسابدار ماهر برای نوشتن دفتر روزنامه و دفتر کل با دفتردار لازم است مگر انکه حسابدار خود اقدام به دفتر نویسی هم بکند .

در ثبت رویداد های مالی در دفتر روزنامه باید طرف های بدهکار و بستانکار را به خوبی بشناسیم و مقررات مربوط به نوشتن دفتر روزنامه و دفتر کل را بدانیم . در ذیل به برخی از این مقررات و الزامات اشاره می شود . برای ثبت رویداد های مالی در دفتر روزنامه این کار باید با الویت تاریخ وقوع انجام شود .

دفتر روزنامه و دفتر کل

دفتر روزنامه

دفتر روزنامه دارای ۴ ستون است یکی ستون تاریخ ، ستون شرح رویداد مالی ، ستون بعدی ستون بدهکار و بستانکار و در آخر ستون عطف است که در ستون عطف دفتر روزنامه شماره صفحه این حساب در دفتر کل نوشته میشود که کار پیگیری حساب ها در دفتر کل به راحتی انجام شود . بعد از ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه باید در دفتر کل هم ثبت گردد .

دفتر کل:

دفتر کل دفتری است که برای هر حساب یک صفحه جداگانه دارد و برای هر حساب بدهکار و بستانکار را بطور دقیق مشخص می کنیم و مانده نهایی را هم باید در دفتر کل مشخص نماییم . به طور خلاصه یک دفتر کل دارای هفت ستون است ستون اول دفتر کل مربوط به تاریخ است که تاریخ وقوع رویداد مالی در آن قید میشود در ستون دوم شرح رویداد مالی انجام میگیرد که این شرح باید بعد از تجزیه و تحلیل رویداد و به طور دقیق صورت گیرد و توسط یک شخص متبحر در این خصوص انجام شود

اطلاعات دفتر روزنامه باید حداکثر بعد از ۱۵ روز به دفتر کل منتقل شود .

دفترروزنامه و دفتر کل باید در پایان سال مالی پلمپ شود البته نحوه پلمپ و شرایط آن برای شرکتهای تازه تاسیس و سایر شرکتها متفاوت است و در این خصوص باید از مشاوران با تجربه مشورت گرفته شود .

در برخی شرکتها و بنگاههای اقتصادی ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل دستی انجام میشود اما در بسیاری دیگر ثبت این دفاتر با نرم افزارهای مالی صورت میگیرد که باید از نرم افزارهایی استفاده شود که به لحاظ ویژه گی ها و معیارها مطابق با ضوابط شرح داده شده توسط سازمان باشند. از دیگر ضوابط ثبت در دفتر روزنامه و دفتر کل این است که ثبت رویدادهای مالی نباید با ابزارهای انجام شود که به راحتی پاک میشوند و از بین می روند.

داشتن یک یا چند دفترچه در صورت نیاز بلامانع است . در صورتیکه دفاتر قانونی به هر دلیلی توسط مراجع قضایی از دست مودی خارج شود مودی حداکثر ۶۰ روز از تاریخ وقوع فرصت دارد دفاتر قانونی جدید را تهیه نماید .

تحویل دادن دفتر کل یا دفتر روزنامه به صورت سفید به معنی عدم تحویل دفاتر است .

تماس